Poliyglòssiæs EDiSo 2015 - Guia d'usos lingüístics

Publicado en Simposium EDiSo 2015

poliglossias

poliglossias

> Simpòsium EDiSo 2015 - Guia d'usos lingüístics

coimbra2015gEn preparar les vostres comunicacions en aquest simposi, potser us heu plantejat: quina llengua haig d'emprar? Per a qui participa en un congrés internacional, l'elecció seria òbviament l'anglès, la llengua de tothom i de ningú. Però EDiSo vol practicar la internacionalització d'altres maneres, obrint el plurilingüisme a les seves múltiples possibilitats en l’acció comunicativa. Per exemple, si es presenten diapositives en una llengua, es pot parlar en d’altres; en les preguntes o comentaris, es poden triar unes llengües i respondre en d’altres.

EDiSo-Coïmbra és una gran ocasió d’aprenentatge de temàtiques, d'enfocaments i de metodologies en anàlisi del discurs, però és també un espai intercultural privilegiat per aprendre a comunicar amb recursos diversos i posar en pràctica les nostres competències parcials i d'intercomprensió. Parlem a poc a poc, canviem de llengües, inventem, i deixem que la comunicació flueixi en el nostre contínuum de varietats lingüístiques.


 

> EDiSo 2015 Symposium - Language use guidelines

coimbra2015gIn preparing your conference presentation, perhaps you have wondered: in which language? For anyone participating in an international conference, the obvious choice is English, everyone's and no one's language. But at EDiSo, we want to practice internationalisation in alternative ways by opening up linguistic pluralism to its multiple possibilities in communicative action. For example, an oral presentation may be in one language while audiovisuals are provided in another; or questions and comments may be expressed in one or more languages while responses are offered in others.

EDiSo-Coimbra represents a great opportunity for learning about topics, foci and methodologies in discourse analysis, but it is also a privileged cross-cultural space for learning to communicate through diverse resources and for putting our partial, inter-comprehension competences into practice. Just speak slowly, change languages, be inventive, and let the communication flow along our continuum of linguistic varieties.


 

> Simposium EDiSo 2015 - Guía de usos lingüísticos

coimbra2015gAl preparar vuestras intervenciones en este encuentro, tal vez os hayáis planteado: ¿en qué lengua? Para quien participa en un congreso internacional, la elección obvia sería el inglés, la lengua de todos/as y de nadie. Pero EDiSo quiere practicar la internacionalización de otras maneras, abriendo el plurilingüismo a sus múltiples posibilidades en la acción comunicativa. Por ejemplo, si se presentan diapositivas en una lengua, se puede hablar en otras; en las preguntas o comentarios, se pueden elegir unas lenguas y responder en otras.

EDiSo-Coimbra es una gran ocasión de aprendizaje de temáticas, de enfoques y de metodologías en análisis del discurso, pero es también un espacio intercultural privilegiado para aprender a comunicar con recursos diversos y poner en práctica nuestras competencias parciales y de intercomprensión. Hablemos despacio, cambiemos de lenguas, inventemos, y dejemos que la comunicación fluya en nuestro continuum de variedades lingüísticas.


 

> Simpósio EDiSo 2015 - Guia de usos linguísticos

coimbra2015gAo preparar as vossas intervenções neste encontro, a questão talvez se tivesse colocado: que língua devo usar? Para quem participa num congresso internacional, a escolha óbvia seria o inglês, a língua de todos/as e de ninguém. Mas a EDiSo pretende praticar a internacionalização de outras maneiras, abrindo o plurilinguismo às suas múltiplas possibilidades na ação comunicativa. Por exemplo, se os diapositivos se apresentam numa língua, a comunicação oral usa outras línguas; se se escolhe uma língua no espaço para perguntas ou comentários, responde-se em outras.

EDiSo-Coimbra é uma grande ocasião de aprendizagem de temáticas, abordagens e metodologias em análise do discurso, mas é também um espaço intercultural privilegiado para aprender a comunicar a partir de diversos recursos e para pôr em prática os nossos conhecimentos parciais e a intercompreensão. Falemos devagar, mudemos de língua, inventemos e deixemos que a comunicação flua no nosso continuum de variedades linguísticas.

Attachments:
Download this file (EDiSo Coimbra 2015 - Poliyglòssiaes.pdf)EDiSo Coimbra 2015 - Poliyglòssiaes.pdf[Para descarregar e distribuir livremente]233 kB