Observatorio do discurso

COMPARTILHAR

Observatorio do discurso

<p>Investigaci&oacute; participativa. Si tots i totes observem: &iquest;Per qu&egrave; no un observatori ciutad&agrave;?</p>

<p>L'<strong>Observatori del discurs d&rsquo;EDiSo</strong>&nbsp;s'articula al voltant de dues reflexions. La primera t&eacute; a veure amb la posici&oacute; des de la qual observem: totes les persones, en tant que subjectes sociopol&iacute;tics, tenim un &laquo;coneixement situat&raquo; filtrat pels nostres g&egrave;neres, classes socials, edat, lloc de naixement i, per tant, totes les posicions s&oacute;n il&middot;luminadores i valuoses. La segona reflexi&oacute; est&agrave; relacionada amb l'observaci&oacute; mateixa: sempre que observem la nostra percepci&oacute; canvia i, aix&iacute;, el nostre &laquo;coneixement situat&raquo; tamb&eacute; canvia. Observar va doncs m&eacute;s enll&agrave; de la simple contemplaci&oacute;: &eacute;s una acci&oacute; d'interpretaci&oacute; que modifica el subjecte que observa i, de vegades, fins i tot l'objecte observat. Per tant, de la mateixa manera que tots els actors i actrius socials analitzen el m&oacute;n des d'un lloc rellevant, totes les observacions s&oacute;n valuoses.</p>

<p>D'aqu&iacute; que cada vegada tingui m&eacute;s sentit i sigui m&eacute;s necess&agrave;ria l'anomenada &laquo;ci&egrave;ncia ciutadana&raquo;, una nova metodologia per a la comprensi&oacute; de la vida social (i, per tant, tamb&eacute; del llenguatge) plenament oberta a la participaci&oacute; p&uacute;blica i col&middot;lectiva, que implica no nom&eacute;s un canvi en la relaci&oacute; entre el subjecte i l'objecte d'estudi, sin&oacute; tamb&eacute; en les eines i els camps d'an&agrave;lisi. Mitjan&ccedil;ant la observaci&oacute; participativa de les experi&egrave;ncies que ens envolten en la nostra vida quotidiana, aconseguim recopilar quantitats ingents de dades que, sense la implicaci&oacute; de m&uacute;ltiples ciutadans, no es podrien reunir; a m&eacute;s es negocien les preguntes d'estudi i discuteixen col&middot;lectivament els resultats de la recerca.</p>

<p>El grup funciona com &laquo;intel&middot;lig&egrave;ncies col&middot;lectives que elaboren o reelaboren els seus projectes i els seus recursos, afinen cont&iacute;nuament les seves compet&egrave;ncies i busquen indefinidament l'enriquiment de les seves qualitats&raquo; (L&eacute;vy 2004).</p>